Skip to main content

Almindelige forretningsbetingelser for MBB Group ApS

1. Anvendelse og gyldighed:
Nærværende betingelser er gældende for alle ydelser fra MBB Group ApS til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. Dette gælder således også fremtidige tilbud og leverancer, uden at dette nødvendiggør fornyet tilkendegivelse heraf overfor Kunden.  Eventuelle særlige betingelser fra Kundens side er ikke bindende for MBB Group ApS, med mindre MBB Group ApS har givet skriftlig accept af sådanne afvigelser i hvert enkelt tilfælde.

MBB Group ApS betingelser vil således have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende forretningsbetingelser og Kundens forretningsbetingelser.

Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, såfremt det ikke accepteres inden 30 dage fra tilbudsdatoen. En ordre anses først for bindende for MBB Group ApS når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse.

2. Levering af software:
Software produkter er ikke omfattet af de nævnte betingelser, idet disse er underlagt softwareleverandørens licensaftaler.

3. Serviceydelser:
MBB Group ApS skal levere de ydelser der er fastlagt i parternes aftale. For leveringen af disse ydelser gælder, at MBB Group ApS skal udføre de aftalte ydelser på de i aftalen fastlagte tidspunkter og steder, med mindre opfyldelsen hindres som følge af Kundens egne forhold, strømnedbrud, fejl hos tele- eller netværksleverandører eller andre forhold, som ligger uden for MBB Group ApS kontrol. I så fald suspenderes MBB Group ApS leveringsforpligtelse, indtil hindringen ikke længere foreligger.

Det er Kundens ansvar at sikre, at relevant udstyr og faciliteter er til stede i forbindelse med det ønskede arbejde. Forhindrer mangel af udstyr eller faciliteter at arbejdet kan udføres faktureres den tilgåede ventetid til standardpris.

4. Priser og betaling:
Prisen for de aftalte ydelser, herunder både engangsydelser og løbende ydelser, fremgår af aftalen. Medmindre andet fremgår, er alle priser ekskl. Moms. Arbejde, der ikke er indeholdt i aftalen, opgøres som medgået tid til standardpris, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt. MBB Group ApS forbeholder sig retten til at ændre i priser/prislister, dog finder salg sted i henhold til de priser, som var gældende på tidspunktet for ordrebekræftelsens dato, med mindre andet er aftalt.

Aftalens priser er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger, transportudgifter, m.v.

MBB Group ApS fakturerer på månedlig basis ved månedsafslutning, eller når aftalen i øvrigt er opfyldt.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Ved for sen betaling er MBB Group ApS berettiget til at opkræve kr. 250,00 i gebyr pr. betalingspåmindelse pr. ydelse, dog maksimum 3 gange pr. ydelse. MBB Group ApS er berettiget til at sende fordringen til retlig inkasso, såfremt betaling ikke sker efter behørig påmindelse. Omkostningerne hertil kan tillægges MBB Group ApS krav mod Kunden.

De aftalte priser reguleres årligt med stigningen af det i Danmarks Statistik oplyste nettoprisindeks hvert kvartal, dog minimum 4 % p.a.

5. Forsinkelse:
Såfremt MBB Group ApS væsentligt overskrider de i aftalen fastsatte leveringstidspunkter og dette ikke skyldes Kundens forhold (se pkt. 3), er Kunden berettiget til at ophæve aftalen.

Ophævelsen skal ske ved skriftlig meddelelse til MBB Group ApS uden ugrundet ophold. Ophævelse kan ikke ske for allerede leverede ydelser.

6. Mangler:
En ydelse er mangelfuld, såfremt den ikke er i overensstemmelse med aftalen eller Kundens berettigede forventninger. Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler ved det leverede skal reklamationen fremsættes skriftligt og uden ugrundet ophold efter at manglen er konstateret. Kundens ret til at påberåbe sig mangler ved det leverede bortfalder, såfremt Kunden har foretaget rettelser eller ændringer i det af aftalen omfattede software og under alle omstændigheder 3 måneder efter levering. I tilfælde af mangler ved det leverede er MBB Group ApS forpligtet og berettiget til at foretage afhjælpning inden for rimelig tid, i henhold til dansk køberets almindelige regler.

7. Kundens misligholdelse:
Såfremt Kunden væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og ikke retter for sig uden ugrundet ophold (fordringshavermora), er MBB Group ApS berettiget til at kræve erstatning for et eventuelt tab, som MBB Group ApS måtte lide som følge heraf, efter dansk rets almindelige regler.

8. Tavshedspligt:
Parterne er forpligtet til at hemmeligholde de mellem parterne direkte eller indirekte udvekslede oplysninger, der ikke er bestemt til videregivelse til tredjemand, idet disse er at betragte som værende fortrolige oplysninger. Dette omfatter ikke oplysninger, som den modtagende part var i besiddelse af forud for indgåelsen af aftalen mellem parterne, som allerede på lovlig vis var offentliggjort, som på anden vis lovligt var kommet til den modtagende parts kendskab forud for indgåelsen af aftalen mellem parterne eller oplysninger, som den modtagende part er forpligtet til at udlevere til myndigheder og domstole. Begge parter er forpligtet til at opbevare fortrolige oplysninger på samme betryggende vis, som man opbevarer egne forretningshemmeligheder. Parterne er forpligtet til ikke at udnytte fortrolige oplysninger kommercielt.

9. Rettigheder:
Kunden er alene berettiget til at anvende resultaterne af den af MBB Group ApS leverede ydelse i forbindelse med løsningen af den konkrete opgave. MBB Group ApS har alle rettigheder til idéer, løsninger og materiale m.v. udarbejdet af MBB Group ApS.

Enhver immateriel rettighed til den af MBB Group ApS udførte ydelse tilfalder MBB Group ApS. MBB Group ApS er berettiget til at benytte resultatet af ydelsen i kommercielle øjemed.

10. Ansvar og ansvarsfritagelse:
MBB Group ApS er alene ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, og i øvrigt kun med de nedenfor anførte præciseringer:

  • MBB Group ApS hæfter ikke for indirekte tab, herunder driftstab og tab af data. MBB Group ApS eventuelle erstatningsansvar kan således alene omfatte direkte og dokumenterbare økonomiske tab.
  • Fejlagtige procedurer og informationer, der er forårsaget af forkerte eller manglende oplysninger fra Kunden for så vidt angår dennes krav og behov, er ikke ansvarspådragende for MBB Group ApS.
  • Det påhviler Kunden at sørge for en fornuftig antivirus løsning, herunder opdatering af denne. MBB Group ApS kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af vira.
  • Datatab forsaget af manglende backup er ikke ansvarspådragende for MBB Group ApS, det er således Kundens ansvar at sørge for en passende løsning, evt. en driftstabsforsikring.
  • Der ydes ikke erstatning for tab forårsaget af strømnedbrud eller fejl hos tele- eller netværksleverandører.
  • MBB Group ApS kan til enhver tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører, uden at dette påvirker MBB Group ApS ansvar. MBB Group ApS er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end MBB Group ApS.
  • Såfremt MBB Group ApS måtte blive mødt af erstatningskrav fra tredjemands side, forpligter Kunden sig i henhold til nærværende almindelige forretningsbetingelser til at skadesløsholde MBB Group ApS i enhver henseende, med mindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning, eller såfremt tredjemands tab skyldes fortsæt og/eller grov uagtsomhed udvist af MBB Group ApS.
  • Et eventuelt erstatningsansvar kan ikke overstige vederlaget ekskl. Moms for den misligholdte ydelse, dog maksmalt 10% af kontraktsummen.

11. Force majeure:
Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære situationer uden for parternes herredømme (force majeure), såsom arbejdsnedlæggelse, krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, ildebrand, offentlige myndigheders indgriben eller sammenbrud i Kundens eller det offentlige kommunikationsnet eller forsyningstjenester, som medfører, at samarbejdet bliver umuligt eller særligt bydefuldt at opfylde, bevirker dette, at samarbejdets rettigheder og pligter er suspenderet for den pågældende part i det tidsrum forholdet vedvarer. Ovennævnte gælder ligeledes force majeure hos MBB Group ApS leverandører.

12. Overdragelse:
Kunden kan ikke overdrage aftalen til tredjepart uden MBB Group ApS forudgående skriftlige samtykke.

13. Ophør:
Beordrer Kunden samarbejdet standset eller udskudt skal detteske med minimum 5 arbejdsdages varsel, og alt allerede udført arbejde (uanset aftalens særlige bestemmelser) betales efter faktura baseret på timeregnskab og til MBB Group ApS almindelige til enhver tid gældende priser.

Såfremt en af parterne standser sine betalinger, bliver erklæret konkurs eller træder i likvidation, kan den anden part straks og uden varsel ophæve samarbejdet, såfremt der ikke omgående stilles betryggende sikkerhed for opfyldelse af samarbejdets aftaler.

14. Tvister:
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse almindelige forretningsvilkår eller parterne aftale i øvrigt, herunder tvister vedrørende eksistens eller gyldighed af de almindelige forretningsvilkår og/eller parternes aftale, skal afgøres i henhold til gældende dansk ret. Rette værneting er Retten i Esbjerg.

© 2020 MBB GROUP - Websitet bliver vist til dig på en krypteret SSL forbindelse

Whistleblower

MBB GROUP

Ring mig op

Har du nogen spørgsmål om MBB GROUP produkter eller ydelser?


© 2020 MBB GROUP - Delivered on an encrypted SSL connection

Website by Hype Media